Indien u als consument bij ons koopt heeft u in afwijking van onze toepasselijke algemene voorwaarden het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen na uw herroeping aan ons retourneren.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending of het ophalen van het product voor uw rekening. Wij zullen het door u betaalde bedrag (eventueel na inhouding van de ophaalkosten) zo spoedig mogelijk aan u terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.