Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden HHZF kantoormeubilair

Artikel 1. Definities

Onder HHZF kantoormeubilair wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Handelshuis Zandstra Fijnvandraat VOF, gevestigd te (9206 AN) drachten de Bolder 2
Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie HHZF producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie HHZF een overeenkomst aangaat of met wie HHZF in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Onder Overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Overeenkomst of opdrachtbevestiging tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1             Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van HHZF. Eventuele verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden verworpen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, behoudens het geval dat HHZF de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever expliciet en onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt.

2.2.            De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

2.3             In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

2.4.            Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden door HHZF, te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Opdrachtgever, geven de Opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1             Alle aanbiedingen en offertes – daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – zijn vrijblijvend, behoudens een in een aanbieding of offerte door HHZF genoemde aanvaardingstermijn. HHZF is slechts gebonden aan een dergelijke aanbieding of offerte indien de Opdrachtgever binnen de door HHZF gestelde termijn de opdracht schriftelijk aanvaardt. Indien door HHZF geen aanvaardingstermijn is genoemd, is de door HHZF gedane aanbieding of offerte dertig dagen na de aanbieding daarvan aan de Opdrachtgever geldig.

3.2             Tot stand gekomen Overeenkomsten kunnen door de Opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van HHZF, niet worden geannuleerd tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de Opdrachtgever aan HHZF verschuldigd is bij een door HHZF geaccepteerde opzegging van de Overeenkomst.

3.3             Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen of offertes van HHZF ontheffen HHZF van haar nakomingsverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de Overeenkomst.

3.4             Indien de Overeenkomst – om welke reden dan ook – niet schriftelijk wordt vastgelegd en HHZF niettemin met instemming van de Opdrachtgever een aanvang tot uitvoering van de opdracht maakt, zal de inhoud van de door HHZF gedane offerte als Overeenkomst gelden.

3.5             HHZF heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder nadere opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.

Artikel 4: Prijzen

4.1             Alle prijzen in de aanbiedingen, als bedoeld in artikel 3, gelden alleen voor die concrete aanbiedingen en zijn exclusief de op die aanbieding van toepassing zijnde BTW.

Artikel 5: De wijze van uitvoering

5.1             De Opdrachtgever verschaft HHZF schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van deze informatie en voor de juistheid daarvan. HHZF gaat uit van de juistheid van de door de Opdrachtgever opgegeven informatie totdat HHZF van de Opdrachtgever een schriftelijke wijziging heeft ontvangen en de ontvangst schriftelijk door HHZF is bevestigd. De Opdrachtgever vrijwaart HHZF voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de niet-nakoming van deze verplichting.

5.2             HHZF is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij HHZF in dienst zijnde derden. HHZF zal de eventuele inschakeling van derden eerst – voor zover mogelijk – bespreken met de Opdrachtgever waarbij onder andere afspraken worden gemaakt over (eventuele) facturering. Indien de Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met goedkeuring van HHZF.

5.3             Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met HHZF. HHZF is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn; daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist waarbij HHZF een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.

Artikel 6: Arbeidsomstandigheden en middelen

6.1             De Opdrachtgever is verplicht om HHZF in de gelegenheid te stellen om de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en noodzakelijke (hulp)materialen tijdig aan HHZF worden verstrekt of ter plaatse aanwezig zullen zijn, tenzij HHZF en Opdrachtgever daaromtrent expliciet schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2             De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan HHZF verschafte informatie rust bij de Opdrachtgever.

6.3             De noodzakelijke, door HHZF te maken, kosten bij het nalaten van voornoemde verplichtingen zullen direct bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt HHZF zich het recht voor om over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7: Overmacht

7.1             Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van HHZF, welke van dien aard zijn dat de naleving aan de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft HHZF het recht de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.2             HHZF is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten, c.q. aan te vangen, noch tot vergoeding van enige schade welke voor de Opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van HHZF is sprake als HHZF na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van alle oorzaken of omstandigheden buiten de schuld, wil en/of toedoen van HHZF en derhalve buiten de risicosfeer van HHZF ontstaan.

7.3             In geval van overmacht heeft HHZF het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst worden verrekenend tussen partijen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1             HHZF is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van HHZF, dan wel doordat HHZF onjuist heeft gehandeld en dat haar in ernstige mate te verwijten valt.

8.2             HHZF is in geen geval aansprakelijk als de Opdrachtgever de door HHZF en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd.

8.3             Als HHZF aansprakelijk is voor schade, dan is de totaal te vergoeden schade te allen tijde beperkt tot de hoogte van de Opdracht.

8.4             HHZF is niet aansprakelijk voor de schade als de Opdrachtgever zich tegen deze schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs tegen de schade had kunnen verzekeren. De Opdrachtgever vrijwaart HHZF voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.

8.5             HHZF is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en bedrijfsschade.

8.6             In afwijking van het hierboven in artikel 8 genoemde, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 9 reclames

9.1             Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen schriftelijk binnen 24 uur nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden aan HHZF te worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen.

9.2             Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijking van geleverde zaken kocht op staal of monster.

9.3             Indien tijdig, juist en gegrond, heeft HHZF de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekome alsnog (nieuw) te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is HHZF gekweten van haar verplichtingen en is zij geen enkele (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

9.4             Indien het gebrek is te wijten aan fouten van derden is HHZF nimmer tot verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop HHZF ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.

Artikel 10 eigendomsvoorbehoud

10.1           Alles door HHZF geleverde zaken blijven eigendom van HHZF tot aan de algehele voldoening door de opdrachtgever van de vorderingen van HHZF uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten alsmede de vorderingen op Opdrachtgever wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

10.2           Zolang de geleverde zaken eigendom van HHZF zijn, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven, tenzij Opdrachtgever dit schriftelijk aan HHZF heeft verzocht en HHZF dit schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 11 ontbinding

11.1           De Opdrachtgever en HHZF zijn bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Opdrachtgever en/of HHZF in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van een rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden.

11.2           Indien de Opdrachtgever enige verplichting jegens HHZF niet nakomt, heeft HHZF het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3           Door ontbinding van de Overeenkomst worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de door HHZF geleden of te lijden schade, onder meer bestaande, maar niet uitsluitend, winstderving en kosten.

Artikel 12 betaling

12.1           De betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald, zal de Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

12.2           Indien binnen veertien dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever aan HHZF verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke rente ex. artikel 6:119/119a BW, te vermeerderen met een opslag van 2%.

12.3           Indien het factuurbedrag op de datum van opeisbaarheid niet volledig aan HHZF betaald is, zal de Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. HHZF heeft alsdan recht op vergoeding van alle door HHZF te maken kosten die benodigd zijn voor de incasso van de vordering.

12.4           Een door HHZF ontvangen betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens de verschuldigde rente en daarna de hoofdsom.

12.5           In afwijking van het onder 12.1 bepaalde is HHZF te allen tijde gerechtigd om betaling conform een door HHZF opgesteld betalingsschema te verlangen. HHZF zal in dat specifieke geval dit op voorhand schriftelijk aan de Opdrachtgever te kennen geven, welke hiermee bij het sluiten van de overeenkomst onherroepelijk instemt. Betaling dient in dat geval te geschieden conform het overeengekomen betalingsschema.

12.5           Bezwaren met betrekking tot een door HHZF verzonden factuur dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan HHZF worden gemeld. Na het verstrijken van voornoemde termijn worden bezwaren door HHZF niet meer in behandeling genomen.

Artikel 13: Geschillen

13.1           Alle geschillen tussen partijen die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten Overeenkomst zullen worden voorgelegd – voor zover mogelijk – aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1           Op alle door HHZF verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Slotbepaling

15.1           Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen HHZF en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

1